برچسب : بخشنام مالیاتی

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص بند پ ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۶ مورخ  ۱۳۹۹/۱/۱۹ دسته: بند (پ) ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه...