برچسب : بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش ق.م.م و مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۷ مورخ  ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ دسته: ماده ۱۹۱ ق.م.م موضوع: بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده پیرو بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ...