برچسب : بروج

دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس پانزدهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (ارقام بروج و کواکب)

محمد مهدیان
  مردِ دانا دلِ ستاره شناس / که مراین برج را نهاد اساس - رقم برجها گه أعداد /  از حساب جمل گرفت و نهاد - از حمل "ها" الف ز ثور نشان / باز جوزا و...
دروس هیئت و دیگر رشته های ریاضی

درس چهاردهم دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی (تقسیم کره به بروج)

محمد مهدیان
پس مجموع فلک ثوابت از توهم ترسیم دوائر ششگانه بر روی منطقه البروج، به دوازده قسم متساوی تقسیم می شود، و هر قسم که بین دو نصف دائره از دو دائره عرض از قطب تا...