برچسب : برگه‌های مالیاتی

راهکارهای مالیاتی

اطلاعات عمومی برگه‌های مالیاتی سنتی مشاغل

محمد مهدیان
تا پیش از مالیات عملکرد سال 1396 صدور برگه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل در سامانه سنتی مشاغل انجام می‌گرفت. از این رو آشنایی با برگه‌های مذکور برای مؤدیانی که در سال‌های پیش از 1396 دارای سابقه...