برچسب : برگ تشخیص مالیات عمکرد

راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ تشخیص مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد مشاغل قابل مطالبه از مؤدی و البته اطلاعات دیگری همچون مشخصات عمومی و ... در برگ تشخیص مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل قابل رؤیت است....