برچسب : برگ تشخیص مالیات

راهکارهای مالیاتی

نحوه رسیدگی پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی

محمد مهدیان
پس از انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدی مالیاتی صاحب درآمد مشاغل در راستای ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه مالیاتی، نوبت به رسیدگی پرونده مالیاتی و اظهارنامه تسلیم‌شده از سوی مؤدی و تعیین درآمد و مالیات...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۰

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۰: در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ ‌تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ ای از رأی...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۹

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۹: در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتبا اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه ‌را به مأخذ...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۷: در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی الرأس و صدور برگ تشخیص‌، چنانچه ثابت شود...