برچسب : برگ تشخیص

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۸: در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به ‌مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۷: برگ تشخیص مالیات باید بر اساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت­های مربوط و‌ درآمدهای حاصل از آن...