برچسب : برگ قطعی مالیات عملکرد مشاغل

راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ قطعی مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
برگ قطعی مالیات زمانی صادر می گردد که فرآیند رسیدگی به یک پرونده و اظهارنامه مالیاتی به سرانجام رسیده و مالیات نهایی مؤدی پس از بررسی توسط کارگروه رسیدگی و احیاناً اعتراض های وی تعیین...