برچسب : برگ قطعی مالیات

راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ قطعی مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
برگ قطعی مالیات زمانی صادر می گردد که فرآیند رسیدگی به یک پرونده و اظهارنامه مالیاتی به سرانجام رسیده و مالیات نهایی مؤدی پس از بررسی توسط کارگروه رسیدگی و احیاناً اعتراض های وی تعیین...
راهکارهای مالیاتی

نحوه رسیدگی پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی

محمد مهدیان
پس از انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدی مالیاتی صاحب درآمد مشاغل در راستای ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه مالیاتی، نوبت به رسیدگی پرونده مالیاتی و اظهارنامه تسلیم‌شده از سوی مؤدی و تعیین درآمد و مالیات...