برچسب : بزرگداشت سعدی

ادبیات ادبیات و هنر شعر پارسی

ای بی بصر من می روم؟ او می کشد قلاب را / به بهانه بزرگداشت سعدی

زهرا فخرایی
سعدی گنجینه ارزشمند زبان پارسی است که با کلمات جادویی، خواننده را سِحر می کند و در دنیای موسیقایی کلام زیبایش او را به ماوراء می برد، به رقص سخن در جشن زیبای کلمات....