برچسب : بزرگداشت. شفیعی کدکنی

ادبیات

خیام و کارگه کوزه گر؛ به بهانه بزرگداشت حکیم عمر خیام

محمد زکی زاده
شاید مهم‌ترین تصویری که خیام از مسألهٔ مرگ و زندگی، در شعرِ خویش عرضه کرده همان تصویر «کارگهِ کوزه‌گر» باشد....