برچسب : بزرگمهرحسین پور

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «من گوساله ام» اثر بزرگمهر حسین پور

محمد زکی زاده
من گوساله ام اثر بزرگمهر حسین پور ... پدربزرگ گوساله گفت: پسرم! آنها به مزرعه دارها سواری می دهند....