برچسب : بزرگ علوی

ادبیات معرفی کتاب

معرفی کتاب «چشمهایش» نوشته بزرگ علوی

ارغوان فاطمی
آغاز داستان بسیار هنرمندانه طراحی شده‌ است. توصیف فضای مخوف سیاسی تهران در آن سال‌های متشنج، از همان آغاز به شما می‌فهماند که با کتابی سیاسی روبه‌رو هستید....