برچسب : بندگی

ادبیات عارفانه

حکایتی در چیستی بندگی / تأملی بر اسرار التوحید

محمد زکی زاده
در کتاب اسرار التوحید در ذیل فی مقامات شیخ ابی سعید آمده است؛ درویشی سوال کرد که یا شیخ: بندگی چیست؟ گفت: خدایت آزاد آفرید. آزاد باش....