برچسب : بند الف

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۹۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۹۶: حذف شد.(۱) توضیحات: به موجب بند ۲۱ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱­ ماده (۹۶) قانون و تبصره های آن حذف ‌شد. “ماده ۹۶ –...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۹۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۹۵: صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به...