برچسب : بند ج

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۹۵

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۹۵: صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به...