برچسب : بند (2) مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی

بخشنامه ها

ابلاغ بند (۲) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۳۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ دسته: مواد ۱۵۶ – ۲۲۷ ق.م.م موضوع: ابلاغ بند (۲) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ به پیوست تصویر نامه شماره ۲۸۷۱۲ مورخ...