برچسب : بنز

خودروسازی مطالب ویژه

نگاهی به تاریخچه ی شرکت خودرو سازی بنز

MMMAHDAVI
معرفی شرکت بنز و خودرو این دو را نمی توان از هم جدا کرد. بی هیچ شکی نمی توان نقشی که کارل بنز و همتای آلمانی گاتلیب دایملر او در تاریخ خودرو ایفا کردند را...