برچسب : بهای انواع خودروهای داخلی و خارجی

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و حقوق ورودی خودروهای وارداتی

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۸۸ مورخ  ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ دسته: تبصره (۶) ماده (۴۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع: اعلام بهای فروش انواع خودروها تولید داخل و مجموع...