برچسب : بهترین

رمزهای موفقیت

هر آنچه که هستی، بهترینش باش

 هر آنچه که هستی، بهترینش باش اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی بوته ای در دامنه ای باش ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه می روید اگر نمی توانی...