برچسب : بهروزوثوقی

فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعود کیمیایی؛ تأملی بر فیلم رضا موتوری

مسیح زیارانی
تأملی بر فیلم رضا موتوری ... رضا موتوری درست یکسال بعد از فیلم قیصر ساخته شد و زیر سایه سنگین قیصر نتوانست به خوبی دیده شود....