برچسب : بهروزوثوق

فیلم و سینما نقد و بررسی فیلم

نگاهی به آثار مسعودکیمیایی؛ تأملی بر فیلم قیصر

مسیح زیارانی
قیصر روشنفکر، بیشتر به دلیل آگاه نبودن نویسنده از جامعه و روند داستان های ضد قهرمان، تبدیل به یک لاشخور شده است....