برچسب : بودجه سال 1399 کل کشور

بخشنامه ها

ابلاغ احکام مالیاتی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۳۵ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ دسته: بند(الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع: ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه...