برچسب : بوف کور

ادبیات ادبیات و هنر

بلند آوازه مطرود؛ به او بگویید دنیا به شما احتیاج دارد

محمد زکی زاده
پیام ژان ریشار بلوک (نویسنده نامدار فرانسوی) به هدایت: ((حیف است چراغی بدین روشنی خاموش شود. از قول من به او بگویید: دنیا به شما احتیاج دارد.))...