برچسب : تبرک

آرشیو تحلیل زنده تحلیل بنیادی

کدال : گزارشهای یک ماهه و دوازده ماهه قصفها، چکاوه، تبرک، دتهران و…

کدال : گزارشهای یک ماهه و دوازده ماهه قصفها، چکاوه، تبرک، دتهران و… قصفها: قند اصفهان  دردوره ۱ ماهه منتهی به ۹۷/۰۳/۳۱ از محل فروش محصولات خود مبلغ ۳۲۰,۱۶۴ میلیون ریال درآمد داشته است. این...