برچسب : تبصره ماده 100

راهکارهای مالیاتی

تفاوت اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان
گاهاً شنیده می شود که این فرم را تحت عنوان اظهارنامه تبصره 100 در نظر گرفته و به عبارت دیگر تفاوتی میان این فرم و اظهارنامه مالیاتی قائل نیستند و این در حالی است که...