برچسب : تبصره ماده 5 قانون ایجاد شهرهای جدید

بخشنامه ها تازه های مالیاتی

بخشنامه مالیاتی در خصوص در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۱۴  مورخ  ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دسته: تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید،  موضوع: مصوبه شمار ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ ه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیئت وزیران در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای...