برچسب : تبصر ماده 100 ق.م.م

تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

دستورالعمل مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۷ در اجرای تبصره ماده ۱۰۰

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۵   –   مورخ  ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ دسته: تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م موضوع: مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۷ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ ق.م.م...