برچسب : تحلیل تکنیکال سهام خموتور

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام خموتور (موتور سازان‌ تراکتور سازی‌ ایران‌)

زهرا دره شیری
همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید نمودار سهام  خموتور موج 1 و 2 اصلی خود را تمام کرده و در موج 3 اصلی خود در محدوده ی قیمتی 4003 ریال بسر می برد....