برچسب : تحلیل تکنیکال سهام شپدیس

تحلیل تحلیل تکنیکال

عملکرد عالی سهام شپدیس ؛ رشد ۴۰ درصدی طی ۲ ماه

زهرا دره شیری
تحلیل سهام رشد نزدیک به ۴۰ درصدی سهام شپدیس (پتروشیمی پردیس) همان طور که در تحلیل قبلی سهام شپدیس مشاهده کردید این سهام در محدوده قیمتی ۱۱۹۰۰ ریال معرفی شد. سه هدف قیمتی برای سهام...