برچسب : تحلیل تکنیکال سهام غپونه

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غپونه (نوش پونه مشهد)

زهرا دره شیری
همانطور که در تحلیل نمودار سهام غپونه مشاهده می کنید این سهام پس از اتمام موج 1 اصلی در قالب 5 ریز موج، وارد موج اصلاحی 2 شده است....