برچسب : تحلیل تکنیکال سهام مبین

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس) همان طور که در تحلیل تکنیکال سهام مبین (مبین انرژی خلیج فارس) مشاهده می کنید این سهام در موج اصلاحی ۴ بسر می برد و...
تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال سهام مبین (پتروشیمی مبین)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام مبین (پتروشیمی مبین) همان طور که در تحلیل انجام شده بر روی نمودار سهام مبین (پتروشیمی مبین) مشاهده می کنید، این سهام موج ۱ و ۲ اصلی خود را پشت...