برچسب : تحلیل تکنیکال سهام ومهان

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام ومهان (گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

مهسا زکی زاده
اولین هدف قیمتی برای سهام ومهان در صورت عبور از مقاومت های ذکر شده تراز 61.8 فیبو در محدوده قیمتی 26952 ریال است. هدف بعدی برای سهم سقف پارالل رسم شده است....