برچسب : تحلیل سهام غچین

تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین)

زهرا دره شیری
تحلیل سهام تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین) همان طور که در نمودار سهام غچین مشاهده می کنید این سهام درون یک پارالل در حال حرکت است. با اتمام موج ۱ اصلی...
تحلیل سهام و بررسی تکنیکال بازار بورس

تحلیل تکنیکال سهام غچین (کشت و صنعت چین چین)

زهرا دره شیری
همان طور که در نمودار سهام غچین مشاهده می کنید این سهام بعد از پشت سرگذاشتن موج های 1 و 2 اصلی، وارد موج 3 خود شده است....