برچسب : تخلف مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۳۳: حذف شد.(۱) توضیحات: به موجب بند ۵۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۳۳) قانون حذف شد. “ماده ۲۳۳ قانون مالیات های مستقیم – در...