برچسب : ترازنامه و حساب سود و زیان

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۸

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۸: در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساسا مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۷: در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی الرأس و صدور برگ تشخیص‌، چنانچه ثابت شود...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۶

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۶: عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف ‌مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۰۱

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۰۱: هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۳

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۳: نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا...