یکشنبه/ ۳ مرداد / ۱۴۰۰

برچسب: ترازنامه و حساب سود و زیان

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۳

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۳: نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۰۱

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۰۱: هرگاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۳

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۹۳: نسبت به مودیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا

اسکرول به بالا