برچسب : تراکنش های بانکی

بخشنامه ها

بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی

محمد مهدیان
کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا...