برچسب : ترس از مدرسه

سلامت کودک

ترس از مدرسه رفتن

کودک من
ترس از مدرسه ترس از مدرسه در ۱ تا ۲ درصد دانش آموزان دیده می‌شود و حدود نصف موارد با اضطراب همراه است. افسردگی در بیش از نیمی از موارد و رفتار ستیزه جویی در...