برچسب : ترس

رمزهای موفقیت

بازنده ها از ترس شکست دست به هیچ کاری نمیزنند!

مهسا زکی زاده
بازنده ها از ترس شکست دست به هیچ کاری نمیزنند! فردی از کشاورزی پرسید: آیا گندم کاشته‌ای؟ کشاورز جواب داد: نه، ترسیدم باران نبارد. مرد پرسید: پس ذرت کاشته‌ای؟ کشاورز گفت: نه، ترسیدم ذرت‌ها را...
رمزهای موفقیت

ترس

مهسا زکی زاده
ترس مردم به سختی از رنجهایشان دست میکشند. به خاطر ترس از ناشناخته رنجهایشان را ترجیح می دهند زیرا برای آنها آشناست. تیچ نات هان تحلیلک...