برچسب : ترکیب بی رنگ

ادبیات و هنر رنگ شناسی گرافیک

ترکیب بندی رنگ ها (بخش اول)

بهناز بختیاری
یک رنگ تنها، انعکاسی برابر مفهوم این ضرب المثل معروف دارد که می گوید: " یک دست صدا ندارد". یک رنگ تنها تقریبا ساکت است و برای ایجاد گفت و گوی نتیجه بخش باید آن...