برچسب : ترک_عادت_غلط

عمومی

عادت هایی که برای ثروتمند شدن باید ترک کرد!

هادی جنگجو
اگر می‌خواهید ثروتمند شوید این عادت‌ها را ترک کنید اینکه چرا برخی افراد همیشه پولدار باقی می‌مانند و برخی دیگر همیشه اندر خم یک کوچه‌اند، سؤالی است که ممکن است ذهن همه‌ی ما را گاهی...