برچسب : تسعیر ارز

بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۷ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ دسته: مواد (۱۴۱) قانون مالیات های مستقیم و (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع: ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۶...