برچسب : تسلیم اظهارنامه

راهکارهای مالیاتی

تکالیف مؤدیان پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی

محمد مهدیان
تفکرات و دیدگاه های متفاوتی در خصوص اقدامات لازم پس از ارائه اظهارنامه وجود دارد که برخی از آنها نادرست و برخی دیگر مورد توجه مؤدیان قرار نمی گیرد....