برچسب : تشخیص علی الرأس

راهکارهای مالیاتی

مالیات و مراحل سه گانه شناسایی، تشخیص و وصول مالیات

محمد مهدیان
وصول مالیات ، مسیری دشوار وظیفه اصلی اداره امور مالیاتی، دریافت مالیات از مشمولین آن بر اساس قوانین مالیاتی است؛ اما این امر به‌سادگی صورت نمی‌پذیرد. تعیین و دریافت مالیات از صاحبان درآمد نیازمند سه‌...
قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۷

محمد مهدیان
قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۷: در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص‌ علی الرأس و صدور برگ تشخیص‌، چنانچه ثابت شود...