برچسب : تصویرسازی چهارمقاله نظامی عروضی

ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت دوم از مقالت در علم طب و هدایت طبیب

محمد زکی زاده
حکایت دوم مقالت چهارم طب و هدایت طبیب چهارمقاله ...شیخ رئیس حجة الحق ابوعلی سینا حکایت کرد اندر کتاب مبدأ و معاد در آخر فصل امکان وُجودِ اُمُورٍ نادِرَةٍ عَن هذِه النَّفس همی گوید که...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت اول از مقالت در علم طب و هدایت طبیب

محمد زکی زاده
حکایت اول مقالت چهارم چهارمقاله در علم طب و هدایت طبیب ...بُختیشوع یکی از نصارای بغداد بود، طبیبی حاذق و مُشفقی (1) صادق بود و مرتب بخدمت مامون، مگر از بنی هاشم از اقرباءِ (2)...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت چهارم؛ در علم طب و هدایت طبیب

محمد زکی زاده
مقالت چهارم چهارمقاله در علم طب و هدایت طبیب ...طب صناعتی است که بدان صناعت صَحت در بدن انسان نگاه دارند، و چون زایل شود باز آرند، و بیارایند او را بدرازی موی و پاکی...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت چهارم از مقالت علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

محمد زکی زاده
حکایت چهارم از مقالت سوم در علم نجوم و غزارت منجم در آن چهارمقاله ...در شهور سنه سبع و اربعین و خمسمائه میان سلطان عالم سنجربن ملکشاه و خداوند سلطان علاءالدنیا و الدین مصاف افتاد...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت سوم از مقالت علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

محمد زکی زاده
حکایت سوم مقالت سوم نجوم و غزارت منجم در آن علم ...در زمستان سنه ثمان و خمسمایه بشهر مرو سلطان کس فرستاد بخواجه بزرگ صدرالدین محمدبن المظفّر رَحِمَهُ الله که خواجه امام عمر را بگوی...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت دوم از مقالت علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

محمد زکی زاده
حکایت دوم مقالت سوم در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم...در میان مجلس عشرت از حجة الحق عمر شنیدم که او گفت: گور من در موضعی باشد که هر بهاری شمال بر من...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت اول از مقالت علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

محمد زکی زاده
آورده اند که یمین الدّوله سلطان محمودبن ناصرالدّین بشهر غزنین بر بالای کوشکی در چهار دری نشسته بود بباغ هزار درخت، روی بابوریحان کرد و گفت: «من ازین چهار در از کدام در بیرون خواهم...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / مقالت سوم؛ در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم

محمد زکی زاده
مقالت سوم چهارمقاله نظامی عروضی در علم نجوم و غزارت منجم در آن علم... ابوریحان بیرونی در کتاب التّفهیم فی صناعة التّنجیم باب اوّل بگوید که مرد نام منجّمی را سزاوار نشود تا در چهار...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت چهارم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

محمد زکی زاده
حکایت چهارم از مقالت دوم چهارمقاله ... حکایت فردوسی و محمود ...استاد ابوالقاسم فردوسی از دهاقین (1) طوس بود، از دیهی که آن دیه را باژ خوانند و از ناحیت طبران (2) است، بزرگ دیهی...
ادبیات چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت سوم از مقالت ماهیت علم شعر و صلاحیت شاعر

محمد زکی زاده
حکایت سوم از مقالت دوم چهارمقاله ... حکایت محمود و ایاز و کی عیب سر زلف بت از کاستن است ... عشقی که سلطان یمین الدّوله محمود را بر ایاز ترک بوده است معروف است...