برچسب : تصویرسازی گلستان

ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت آخر)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... حکیمی را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای، عَزَّوَجَلّ، آفریده است و برومند، هیچ یکی را آزاد نخوانند مگر سرو را که ثمره ای ندارد، گویی در این چه حکمت...
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هشتم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند، چون برادران یوسف، علیه السلام، که به دروغی موسوم شدند نیز به راست گفتن ایشان اعتماد...
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هفتم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ...خلاف راه صواب است و عکس رای اولوالالباب دار و بگمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتن. امام مرشد محمد غزالی را، رحمة اللّه علیه، پرسیدند که چگونه رسیدی بدین...
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت ششم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... جوانمرد که بخورد و بدهد به از عابدی که نخورد و بنهد. هرکه ترک شهوات از بهر قبول خلق داده است از شهوتی حلال در شهوتی حرام افتاده است....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت پنجم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... فریب دشمن مخور و غرور مدّاح مخر که این دام زرق نهاده است و آن دامن طمع گشاده. احمق را ستایش خوش آید، چون لاشه که در کعبش دمی فربه...
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت چهارم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد؛ نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر...
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت سوم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... هر آن سرّی که داری با دوست در میان منه چه دانی که وقتی دشمن گردد و هر بدی که توانی به دشمن مرسان که باشد که وقتی دوست گردد....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت دوم)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... دو کس رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن که اندوخت و نخورد، و دیگر آن که آموخت و نکرد....
ادبیات ادبیات و هنر

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت اول)

محمد زکی زاده
باب هشتم گلستان سعدی ... مال از بهر آسایش عمرست نه عمر از بهر گرد کردن مال. عاقلی را پرسیدند: نیکبخت کیست و بدبخت چیست؟...
ادبیات ادبیات و هنر

باب هفتم گلستان سعدی / در تاثیر تربیت (قسمت آخر، جدال سعدی با مدعی)

محمد زکی زاده
گلستان سعدی... قاضی چون سخن بدین غایت رسانید و از حدّ قیاس ما اسب مبالغه در گذرانید بمقتضای حکم قضا رضا دادیم و از ما مَضی درگذشتیم و بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم و...