یکشنبه/ ۳ مرداد / ۱۴۰۰

برچسب: تصویرسازی گلستان

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت آخر)

باب هشتم گلستان سعدی … حکیمی را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای، عَزَّوَجَلّ، آفریده است و برومند، هیچ یکی را آزاد نخوانند مگر سرو را که ثمره ای ندارد، گویی در این چه حکمت است؟

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هفتم)

باب هشتم گلستان سعدی …خلاف راه صواب است و عکس رای اولوالالباب دار و بگمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتن. امام مرشد محمد غزالی را، رحمه اللّه علیه، پرسیدند که چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم؟

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت آخر)

باب هشتم گلستان سعدی … حکیمی را پرسیدند: چندین درخت نامور که خدای، عَزَّوَجَلّ، آفریده است و برومند، هیچ یکی را آزاد نخوانند مگر سرو را که ثمره ای ندارد، گویی در این چه حکمت است؟

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هشتم)

باب هشتم گلستان سعدی … دروغ گفتن به ضربت لازم ماند که اگر نیز جراحت درست شود نشان بماند، چون برادران یوسف، علیه السلام، که به دروغی موسوم شدند نیز به راست گفتن ایشان اعتماد نماند.

سعدی - باب هشتم گلستان

باب هشتم گلستان سعدی / در آداب صحبت (قسمت هفتم)

باب هشتم گلستان سعدی …خلاف راه صواب است و عکس رای اولوالالباب دار و بگمان خوردن و راه نادیده بی کاروان رفتن. امام مرشد محمد غزالی را، رحمه اللّه علیه، پرسیدند که چگونه رسیدی بدین منزلت در علوم؟

گلستان سعدی - سعدی - جدال سعدی با مدعی

باب هفتم گلستان سعدی / در تاثیر تربیت (قسمت آخر، جدال سعدی با مدعی)

گلستان سعدی… قاضی چون سخن بدین غایت رسانید و از حدّ قیاس ما اسب مبالغه در گذرانید بمقتضای حکم قضا رضا دادیم و از ما مَضی درگذشتیم و بعد از مجارا طریق مدارا گرفتیم و سر بتدارک بر قدم یکدیگر نهادیم.

اسکرول به بالا