برچسب : تعریق سر نوزاد

سلامت کودک

نگاهی به وضعیت ظاهری نوزاد _ بخش دوم_ جمجمه

کودک من
ظاهر نوزاد   جمجمه مامای من دور سرم را اندازه گرفت و درجایی یادداشت کرد. پزشکم سر مرا دقیقاً معاینه کرد. روی هم رفتن استخوان های جمجمه‌ مرا اذیت نمی‌کرد. در هنگام تولد به‌سختی سرم...