پنجشنبه/ ۳ تیر / ۱۴۰۰

برچسب: تعلیم و تربیت

شاخه های روانشناسی 2

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت دوم

روانشناسی مشاوره ای: فعالیت روانشناسان مشاوره ای مشابه روانشناسان بالینی است، با این تفاوت که آن ها هنگام حل مشکلات افراد روان درمانی انجام نمی دهند.
روانشناسی تحصیلی: روانشناسان تحصیلی مشکلات آموزشی، هیجانی، عاطفی و اجتماعی کودکان را ارزیابی و حل می کنند.

شاخه های روانشناسی 2

شاخه های روانشناسی (انواع روانشناس) قسمت دوم

روانشناسی مشاوره ای: فعالیت روانشناسان مشاوره ای مشابه روانشناسان بالینی است، با این تفاوت که آن ها هنگام حل مشکلات افراد روان درمانی انجام نمی دهند.
روانشناسی تحصیلی: روانشناسان تحصیلی مشکلات آموزشی، هیجانی، عاطفی و اجتماعی کودکان را ارزیابی و حل می کنند.

اسکرول به بالا