برچسب : تغییرات نحوه توزیع عوارض

تازه های مالیاتی دستورالعمل های مالیاتی

اصلاح دستورالعمل ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ در خصوص تغییرات نحوه توزیع عوارض ۱۳۹۸

محمد مهدیان
تازه های مالیاتی  –   دستورالعمل مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۰۱  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ دسته: جزء ۳ بند (ه) تبصره ۶ و جزء ۲ تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور  موضوع: اصلاح دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ با توجه...