برچسب : تفسیر عرفانی

ادبیات داستان کوتاه

ذکر حکایتی از بشر حافی؛ تأملی بر کشف الاسرار و عده الابرار

محمد زکی زاده
کشف الاسرار و عدة الابرار تفسیر عرفانی قرآن، نوشته رشید الدین ابوالفضل میبدی است. این کتاب بر اساس تفسیر خواجه عبدالله انصاری و در ده جلد نوشته شده‌است....